MKS Victoria Świebodzice - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Najnowsza galeria

Dzień dziecka
Ładowanie...

Logowanie

LINKI

  ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ:

  Znalezione obrazy dla zapytania łączy nas piłka

           ŚWIEBODZICE

http://www.swiebodzice.pl/images/urzad/loga/logo_swiebodzice_jpg.jpg

      Strona domowa          

  

-Znalezione obrazy dla zapytania ameoli

   Znalezione obrazy dla zapytania osir świebodzice    

             RYWALE:

    

   

    

    

 

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 184, wczoraj: 297
ogółem: 5 192 152

statystyki szczegółowe

JĘZYK STRONY

 

 

 

Wyszukiwarka

STATUT KLUBU

STATUT
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„VICTORIA” ŚWIEBODZICE

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejski Klub Sportowy „Victoria” Świebodzice jest Stowarzyszeniem realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej – w szczególności piłki nożnej oraz piłki ręcznej, w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwanym Stowarzyszeniem.

2. Oficjalnym akronimem nazwy Stowarzyszenia jest MKS „Victoria” Świebodzice.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świebodzice.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych Państw – z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.

 

§ 3

1. Ustanawia się herb i pieczęć Stowarzyszenia.

2. Wzór z opisem herbu, pieczęci Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

3. Herb i pieczęć Stowarzyszenia są własnością Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

4. Barwami Stowarzyszenia są kolory biały i niebieski.

 

§ 4

Nazwa Miejski Klub Sportowy „Victoria” Świebodzice, jak również oficjalny akronim Stowarzyszenia określony w § 1 ust. 2 niniejszego Statutu podlega ochronie prawnej przewidzianej na mocy odrębnych przepisów dotyczących nazwy osób prawnych. Nazwa lub akronim nie mogą być używane przez inne niż Stowarzyszenie podmioty – w szczególności w celach komercyjnych, bez wyraźnej zgody udzielonej na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póź. zm. oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub nawiązywać współpracę na podstawie innej niż stosunek pracy. O nawiązaniu zatrudnienia lub współpracy rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

   

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 6

1. Celem stowarzyszenia jest wspieranie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej – w szczególności piłki nożnej i piłki ręcznej, propagowanie zdrowego trybu życia na rzecz członków Stowarzyszenia jak również wśród ogółu społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.
2. Działalność określona w niniejszym paragrafie jak również w § 7 niniejszego Statutu jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) propagowanie działalności sportowej w swoim środowisku,

2) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego,

3) popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,

4) stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego,

5) pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej,

6) reprezentowanie w terenowych organach administracji samorządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej,

7) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką wspomnianą w § 6 niniejszego Statutu, mającymi siedzibę zarówno w kraju jak i zagranicą,

8) stwarzanie warunków do uprawiania sportu i kultury fizycznej poprzez zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej, działanie na rzecz poprawy standardów obiektów oraz wszelkich urządzeń sportowych, a także zapewnienie odpowiedniego sprzętu sportowego,

9) organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu,

10) organizowanie imprez i zawodów sportowych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia może być: każdy obywatel Polski jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, który ukończył 16 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 10
 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która zainteresowana jest pracą na rzecz Stowarzyszenia, której zachowanie, postępowanie pozostaje w zgodności z celami Stowarzyszenia i która:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) przedstawi pozytywną opinie trzech członków Stowarzyszenia,

3) została przyjęta przez Zarząd,

2. Wymóg przewidziany w § 10 ust. 1 pkt. 2 niniejszego Statutu nie dotyczy członków Stowarzyszenia składających wniosek o dokonanie rejestracji Stowarzyszenia.

3. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba małoletnia na zasadach i z konsekwencjami określonymi na mocy odrębnych przepisów. Wykonanie czynności związanych z uzyskaniem przez małoletniego statusu członka zwyczajnego przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego nie oznacza przyznania takiemu przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu uprawnień członkowskich właściwych zwyczajnemu pełnoletniemu i ich wykonywania w imieniu małoletniego.

5. Z ważnych przyczyn Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę odmawiającą nadania członkostwa, którą powinien przedstawić na piśmie i odpowiednio uargumentować. W szczególności przyczyną odmawiającą nadania członkostwa jest dotychczasowa postawa lub właściwości osoby ubiegającej się o członkostwo, które pozostają w sprzeczności z realizacją celów Stowarzyszenia albo godzą w Jego dobro.

 

§ 11

Członkowie wspierający Stowarzyszenia.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie honorowi Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub za zasługi na polu propagowania kultury fizycznej.

4. Kandydaci na członków honorowych zgłaszani są przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni i honorowi – prawa.

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, z biernym i czynnym prawem wyborczym w wyborach do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszego Statutu,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) uzyskiwania od organów władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia oraz pomocy w zakresie działalności statutowej.

 

§ 14

Prawo wyborcze członków zwyczajnych i honorowych.

1. Bierne i czynne prawno wyborcze do organów Stowarzyszenia członkowie zwyczajni nabywają po upływie 2 miesięcy od podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji członkostwa.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze członkowie honorowi nabywają z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie nadania im tytułu członka honorowego.

 

§ 15

Obowiązki członków zwyczajnych.

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek członkowskich,

4) dbać o dobro Stowarzyszenia, w szczególności dochować Mu lojalności oraz powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą wyrządzić Stowarzyszeniu szkodę lub przyczynić się do obniżenia jego poziomu sportowego.

 

§ 16

Prawa członków wspierających.

1. Członkowie wspierający mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

2. Członkowie wspierający mogą przedstawić organom Stowarzyszenia swoje wnioski oraz uwagi ustnie lub pisemnie.

 

§ 17

Obowiązki członków wspierających.

1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia.

 

§ 18

Utrata członkowstwa członka zwyczajnego i wspierającego.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

2. Utrata członkostwa następuje również poprzez wykluczenie na podstawie ostatecznej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

1) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał organów władz Stowarzyszenia,

2) nie opłacenia składek przez członka zwyczajnego przez okres 3 miesięcy,

3) nie wywiązywania się członków wspierających z zadeklarowanych świadczeń,

4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

5) prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za przestępstwo związane z korupcją w sporcie lub inne przeciwko nieletnim,

6) ostatecznego ukarania orzeczeniem dyskwalifikacyjnym w trybie określonym odrębnymi przepisami za czyn związany z korupcją w sporcie,

7) dopuszczenie się czynu godzącego w dobro Stowarzyszenia, w szczególności naruszenie obowiązku dochowania Mu lojalności oraz podjęcie działań, które mogą wyrządzić Stowarzyszeniu szkodę lub przyczynić się do obniżenia jego poziomu sportowego,

3. Utrata członkostwa następuje również w razie śmierci członka będącego osoba fizyczną oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

4. Uchwała o której mowa w ust. 2 powinna być sporządzona na piśmie i odpowiednio uzasadniona.

5. Godność członka honorowego ustaje na skutek:

1) zgłoszonej na piśmie rezygnacji,

2) pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie Członków za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia,

3) śmierci członka.

 

§ 19

Odwołanie od uchwały Zarządu.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia bądź pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Odwołanie składa się w formie pisemnej do Zarządu Stowarzyszenia w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania uchwały. Zarząd jest zobligowany do przedstawienia odwołania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków lub zwołanym w tym celu Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

3. Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie przed podjęciem jakichkolwiek uchwał przewidzianych w proponowanym bądź zmienionym porządku obrad posiedzenia, na którym Zarząd poinformował o złożonym odwołaniu.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków lub  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

5. Odpis uchwały Walnego Zebrania Członków wraz z jego uzasadnieniem Stowarzyszenie zobowiązane jest dostarczyć odwołującemu się w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

6. W głosowaniu nad wspomnianą w ust. 4 nie bierze udziału osoba zainteresowana, ale ma prawo być obecna podczas obrad Walnego Zebrania Członków przy rozpatrywaniu jego odwołania.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 20

1. Organami władz Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

 

§ 21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Wszelkie zmiany personalne w organach Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinny być zgłoszone do właściwego organu rejestrowego nie później niż 7 dni od daty podjęcia stosownej uchwały.

 

§ 22

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

§ 23

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 

§ 24

1. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata. O terminie i miejscu zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu przynajmniej na 14 dni przed zebraniem członków Stowarzyszenia na stronie internetowej klubu i tablicach ogłoszeń w tym w siedzibie klubu.

2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze odbywa się jeden raz w roku. O terminie i miejscu zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu przynajmniej na 14 dni przed zebraniem członków Stowarzyszenia na stronie internetowej klubu i tablicach ogłoszeń w tym w siedzibie klubu.

 

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane:

1) z inicjatywy Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 2/3 członków klubu posiadających uregulowane składki członkowskie,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane a jego porządek obrad nie może być zmieniony już po jego zwołaniu.

3. Termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie może być dłuższy niż 21 dni od daty złożenia pisemnego wniosku. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia swoich członków na co najmniej 7 dni przed zebraniem.

 

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby wszystkich członków zwyczajnych w sprawach:

1) uchwalenia Statutu lub jego zmiany,

2) nadania godności członka honorowego,

3) uchwał o wykluczeniu członka honorowego,

4) rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika.

5. W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków z powodu nie uzyskania wymaganej liczby członków, zarządza się po jednej godzinie ponowne obrady Walnego Zebrania Członków, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 27

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie Statutu i jego zmian,

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) ocenianie sprawozdań z działalności Zarządu  i Komisji Rewizyjnej,

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu ,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a także rozstrzyganie spraw nie zapisanych w statucie.

2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona przewodniczącego i protokolanta.

3. Wyłącznym zadaniem przewodniczącego jest  prowadzenie Walnego Zebrania.

4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant Walnego Zebrania Członków.

5. Protokoły są jawne dla członków Stowarzyszenia.

6. Protokół z Walnego Zebrania powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbycia Walnego Zebrania, godziny rozpoczęcia, imiona i nazwiska przewodniczącego obradom i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) uchwalony porządek obrad,

4) przebieg obrad a w szczególności streszczenie wystąpień,

5) podpis osoby przewodniczącej obradom i sporządzającej protokół.

7. Uchwała zawiera w szczególności:

1) tytuł i numer uchwały,

2) podstawę prawną,

3) przedmiot uchwały,

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.

8. Uchwały z Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący  i protokolant Walnego Zebrania Członków.

 

§ 28

1. Zarząd Stowarzyszenia powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz, jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków i składa się z 3 – 5 osób.

2. Zarząd ze swojego grona wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i Uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 

§ 29

1. Zarząd wybiera się w głosowaniu tajnym, według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze, którzy wyrazili uprzednio zgodę na kandydowanie.

2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwoływane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na tym samy posiedzeniu, na którym został wybrany, na dzień przypadający nie później niż trzy dni od podjęcia uchwały o wyborze Zarządu.

3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia a w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa.

5. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu z możliwością zaznaczenia odrębnego zdania w protokole.

6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

7. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.

8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

 

§ 30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na miesiąc.

§ 31

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego statutowych celów,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5) zarządzanie organizacją zamówień,

6) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wykonywania określonych zadań i funkcji,

7) określanie procedur regulujących działalność Stowarzyszenia,

8) składanie sprawozdań z zarządzania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

9) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

10) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia i likwidacji sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu działających w ramach Stowarzyszenia,

11) podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia, nawiązywania i rozwiązywania współpracy ze Stowarzyszeniami na podstawie innej niż stosunek pracy,

12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

13) przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia,

14) ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej ,

15) uchwalanie regulaminu Zarządu,

16) powoływanie zespołów sekcji stałych oraz w razie potrzeby – komisji doraźnych spośród członków, do sprawnego działania Stowarzyszenia,

17) składanie sprawozdań  z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków,

18) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

19) podejmowanie działań w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień,

20) podejmowanie bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia,

21) decyzja o wysokości składek członkowskich.

2. Do działania w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch innych Członków Zarządu działających łącznie a jeżeli czynność pociąga za sobą zobowiązania finansowe dla Stowarzyszenia poprzedzoną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 32

1. Szczegółowy tryb działania Zarządu, zwoływania posiedzeń określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 33

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem wewnętrznym kontroli Stowarzyszenia.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków którzy chcą kandydować.

2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu z możliwością zaznaczenia zdania odrębnego w protokole.

4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 35

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu,

§ 36

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 37

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zastępca pełniący obowiązki Przewodniczącego  - lub upoważniony przez nich członek mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 38

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie i żądanie wyjaśnień Zarządu w sprawie realizacji wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

3) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium,

4) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,

5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

6) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 39

1. Członkostwo we Władzach Klubu ustaje na skutek:

1) upływu kadencji,

2) zrzeczenia się udziału prac w tych organach,

3) śmierci członka.

2. Przed podjęciem Uchwały o utracie członkostwa we Władzach Klubu Walne Zebranie Członków winno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

3. Tryb odwoławczy, o którym mowa stosuje się jak w § 19 pkt. 2, 3, 4, 5.

 

§  40

Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia.

1) W przypadku ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka lub Zarządu wchodzą do końca kadencji osoby które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów w liczbie nie większej niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

2) W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 Zarząd zwołuje Walne Zebranie w sprawie uzupełnienia składu osobowego w organach Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

 

§ 41

1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych niniejszym Statutem, jak również uchwalonymi przez Zarząd odpowiednimi regulaminami przewidziane jest stosowanie wobec członków Stowarzyszenia nagród i wyróżnień.

§ 42

1. Członkom Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są nagrody i wyróżnienia.

§ 43

1. Organami upoważnionymi do przyznawania nagród i wyróżnień są: Zarząd Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Członków.

§ 44

1. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz szczegółowe zasady ich przyznawania określa regulamin nagród i wyróżnień uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

§ 45

1. Szczególnym rodzajem wyróżnienia jest tytuł członka honorowego opisany w § 12 niniejszego statutu i nadawany przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 46

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dochody z majątku Stowarzyszenia,

3) dotacje i ofiarność publiczna,

4) inne wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§ 47

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

2. Rzeczy ruchome przekazane na rzecz Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach budynku Stowarzyszenia lub innym, wyznaczonym przez Zarząd miejscu, gwarantującym ich zabezpieczenie przed zaginięciem, zniszczeniem lub kradzieżą.

 

§ 48

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 49

1. Do wykonywania określonych czynności, związanych z działalnością Stowarzyszenia, Zarząd może ustanowić w drodze uchwały stałe pełnomocnictwo dla jednego z członków Zarządu.

2. Działalność gospodarczą Stowarzyszenia można podjąć na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 50

1. Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji.

 

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 51

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidacją, wyznaczając likwidatora.

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na działalność innej organizacji, w szczególności innego Stowarzyszenia lub fundacji, o takich samych lub zbliżonych celach działania. Szczegółowy cel przeznaczenia majątku zostanie uregulowany w Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

   

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 52

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” z póź. zm. 

§ 53

1. Uchwałę w sprawie uchylenia Statutu lub jego zmiany podejmuje Walne Zebranie Członków.

UWAGA!

Jeśli posiadasz zdjęcia, filmiki z meczów lub treningów naszych drużyn, wyślij je na adres victoriastrona@gmail.com 

REKLAMA NA KOSZULCE

ZAREKLAMUJ SIĘ NA KOSZULCE TRENINGOWEJ JEDNEJ Z WIELU NASZYCH DRUŻYN.

KOSZT REKLAMY- 20 ZŁ ZA KOSZULKĘ

 

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. kilgna 12
2. janar1964 6
3. robert_m 3

DANE KLUBU

Miejski Klub Sportowy
"Victoria" Świebodzice
ul. Sportowa 15
58-160 Świebodzice
tel. 690304450
NIP 884-10-61-027
victoria.swiebodzice@op.pl

PRAWA AUTORSKIE


Administracja serwisu www.victoriaswiebodzice.pl
informuje, że wszystkie materiały zamieszczone na
Oficjalnej Stronie Internetowej naszego Klubu
są naszą własnością. Wszystkie osoby, które
bez zgody administratorów w/w serwisu będą
kopiować materiały tutaj zamieszczone bez podania
źródła ich pochodzenia muszą się liczyć z
konsekwencjami prawymi wynikającymi
z ustawy o Prawie Autorskim.
Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
treść komentarzy dodawanych
przez użytkowników strony.